Regulamin z dnia 1 lutego 2020 r.
(dalej: “Regulamin”)

I
WSTĘP

 1. ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Polska), adres: ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, kod pocztowy: 02-001,  NIP: 7010951545, KRS: 0000810186, REGON: 384679758 (dalej: „Total Clean”), umożliwia umawianie przez Użytkowników wizyt na usługi sprzątania powierzchni, świadczone przez Właściciela (dalej: “Usługa” lub „Usługi”), za pomocą strony internetowej znajdującej się pod adresem URL https://totalclean.pl (dalej: „Portal”).
 2. Administratorem danych osobowych klientów Portalu jest Total Clean.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Portalu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Portalu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Usług dostępnych w Portalu („Usługi” lub „Usługę”), składania zamówień w Portalu oraz zasady zawierania umów świadczenia Usług.
 4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Portalu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego w Portalu.

II
ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
I ZAWIERANIA UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów świadczenia Usług za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa świadczenia Usług zawierana jest między użytkownikiem Portalu („Klient”), a ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o..
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia.
 5. Portal podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Klient, który skorzystał z Portalu, zobowiązany jest do:
  a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b) Korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej;
  d) Korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Portalu;
  e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Portalu do użytku własnego.

III
ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Portal umożliwia składanie rezerwacji na Usługi w następujący sposób:
a) na stronie Portalu (on-line), korzystając z procedury składania rezerwacji,
b) pocztą elektroniczną
c) telefonicznie
2. Portal przyjmuje rezerwacje składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 20:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Klient może złożyć rezerwację bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Portalu (tzw. zakupy bez rejestracji).
4. Klient dokonuje rezerwacji terminu wykonania Usługi poprzez Formularz Kontaktowy na Stronie, telefonicznie lub e-mailowo, wskazując min. datę i godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi, lokalizację, pod którą usługa ma być świadczona, oraz zakres Usługi.
5. Rezerwacja nie jest złożeniem zamówienia. Total Clean dokonuje analizy rezerwacji złożonej przez Klienta (dalej: “Analiza”), w szczególności lokalizację, w której Usługa ma być realizowana. Na podstawie informacji otrzymanych w rezerwacji, Total Clean kontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia sumarycznej ceny Usługi (dalej: Oferta), zgodnie z cennikiem przedstawionym pod adresem URL https://totalclean.pl/cennik/ (dalej: “Cennik”), z wyłączeniem usługi prania tapicerki meblowej i dywanów oraz usług sprzątania STANDARD + EXTRA (zakres wskazany w Cenniku) , których cena jest podawana Klientowi indywidualnie w Ofercie – na podstawie opisu jego potrzeb.
6. Total Clean, akceptując rezerwację Klienta (dalej: “Akceptacja”), składa Klientowi Ofertę, albo nie akceptując rezerwacji Klienta (dalej: “Odmowa”) – odmawia realizacji Usługi wskazanej w rezerwacji.
7. Rezerwacja staje się zamówieniem w momencie Akceptacji.
8. Total Clean poinformuje Użytkownika o fakcie Akceptacji lub Odmowy, drogą e-mailową.

9. Informacja o Akceptacji lub Odmowie następuje w czasie do najbliższego dnia roboczego włącznie, chyba, że realizacja Usługi ma odbyć się w terminie wcześniejszym – w tym przypadku Total Clean potwierdzi lub odmówi realizacji Usługi wskazanej w Rezerwacji, nie później niż na 12 (słownie: dwanaście) godzin przed terminem jej realizacji.
10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z rezerwacji przed otrzymaniem od Portalu Oferty.
11. Wraz z Potwierdzeniem Klient otrzyma informacje o procedurze składania reklamacji co do Usług oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy świadczenia Usług.
12. Z tytułu odmowy rezerwacji przez Total Clean, Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Total Clean, inne niż wg. obowiązującego prawa.
13. Klient może dokonać zapłaty za rezerwację przelewem lub kartą płatniczą online, poprzez system DotPay.pl, przelewem zwykłym na rachunek bankowy Total Clean, albo gotówką do rąk osoby wykonującej Usługę.
14. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem lub kartą płatniczą online, poprzez system DotPay.pl, Total Clean w wiadomości e-mail do Użytkownika, zawierającej potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, przesyła link (adres URL) do systemu płatności Dotpay.pl, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zapłaty za Usługę.
15. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem zwykłym, Total Clean w wiadomości e-mail do Użytkownika, zawierającej potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, przesyła dane do wpłaty na rachunek bankowy Total Clean.

16. Za moment otrzymania środków pieniężnych przez Total Clean od Klienta uważa się moment zaksięgowania ich na rachunku bankowym TotalClean (w przypadku płatności przelewem zwykłym) albo uznania salda Total Clean w systemie Dotpay.pl.
17. Użytkownik może ponowne dokonać rezerwacji na te same dane i tę samą Usługę, po otrzymaniu informacji o Odmowie.
18. Umowa świadczenia Usług zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

IV
REALIZACJA USŁUG

 1. Usługi realizowane są pod adresem wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dojazd Total Clean do Klient na terenie miasta Warszawy jest realizowany bezpłatnie. Każdy kilometr dojazdu Total Clean do Klienta poza granice administracyjne miasta Warszawy są płatne 1 zł za kilometr.
 3. Klient Portalu składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej (wiadomością e-mail).

V
CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w Portalu podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym stawkę podatku VAT aktualnie obowiązująca w Polsce, cła i inne podatki.
 2. Total Clean zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług znajdujących się w Portalu, wprowadzania nowych Usług do świadczenia Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Portalu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy świadczenia Usług oferowanych przez Portal przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. Środki czystości oraz urządzenia i narzędzia wskazane w Cenniku, dotyczą Usługi, tj. służą do wykonania Usługi i nie stanowią oferty ich zakupu, wynajmu bądź użyczenia Klientowi poza Usługą.

VI
REKLAMACJE USŁUG

 1. Każda usługa zamówiona na Portalu i wykonana przez Total Clean, może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 2. Reklamację można złożyć wiadomością e-mail lub telefonicznie, do Total Clean, na dane kontaktowe wskazane na Portalu. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji od Klienta.
 3. Total Clean podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

VII
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
I ZMIANA TERMINU REZERWACJI

1. Klient ma prawo bezpłatnie anulować rezerwację najpóźniej na 1 pełen dzień roboczy przed zarezerwowanym terminem.
2. Jeśli Klient chce anulować rezerwację w terminie wskazanym w pkt. VII ust. 1 i dokonał zapłaty przed wykonaniem Usługi, środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta albo dodane do salda Klienta – do wykorzystania na Usługi realizowane w innym terminie. Decyzja o zwrocie środków pieniężnych lub zachowaniu ich przez Total Clean na poczet przyszłych Usług świadczonych na rzecz Klienta, należy do Klienta.
3. Anulowanie rezerwacji w czasie krótszym niż na 1 pełen dzień roboczy przed zarezerwowanym terminem, nie jest możliwa i jest traktowana jak anulowanie rezerwacji bez możliwości zwrotu środków pieniężnych Klientowi, z powodu utraconych korzyści i/lub nakładów poniesionych przez Total Clean na przygotowanie do wykonania Usługi.
4. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług, bez podania przyczyny, zgodnie z Artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, z zastrzeżeniem zapisów pkt. VII ust. 1-3 Regulaminu.
5. Klient ma prawo
 bezpłatnie zmienić termin rezerwacji najpóźniej na 1 pełen dzień roboczy przed zarezerwowanym terminem. Nowy termin musi zostać potwierdzony przez Total Clean, jako możliwy do wykonania Usługi. Brak ustalenia pomiędzy Total Clean a Klientem nowego terminu realizacji Usługi, zastosowanie mają zapisy pkt. VII ust. 6.
6. Zmiana terminu rezerwacji w czasie krótszym niż wskazany w pkt. VII ust. 5, nie jest możliwa i jest traktowana jak anulowanie rezerwacji, bez możliwości zwrotu pieniędzy, z powodu utraconych korzyści i/lub nakładów poniesionych przez Total Clean na przygotowanie do wykonania Usługi.
7. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone Total Clean w formie wiadomości e-mail lub połączenia telefoniczego.

VIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Portal świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów świadczenia Usług w Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Portalu,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Usług
2. Warunki techniczne świadczenia przez Portal usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal drogą elektroniczną mogą być składane na dane kontaktowe wskazane na Portalu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie Klienta oraz krótki opis reklamacyjny. Portal dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Portal Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
4. Total Clean informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Portal usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Portalu i są wykorzystywane przez Portal w celu ułatwienia Klientowi korzystania z Portalu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Portalu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Portal z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

IX
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu jest ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: info@totalclean.pl lub: ForPage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o., adres: ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, kod pocztowy: 02-001, Warszawa (Polska).
 4. Dane osobowe Użytkowników Portalu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (i) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów świadczenia Usług Portalu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Portalu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Portalu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Portalu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi; (iii) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą Usług oferowanych do świadczenia Usług w Portalu, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Portalu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu Usług z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu Usług oferowanych w Portalu; (v) w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie Portalu lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie Usług; (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Portalu; (vii) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi; (viii) zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw.
 5. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się z Portalem.
 6. Dokonując zakupów w Portalu Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy świadczenia Usług. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Portal umowy świadczenia Usług. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy świadczenia Usług. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 7. Administrator będzie gromadził i udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom w następujących celach:
  a) odbiór płatności: Dotpay Sp. z o.o.
  b) analiza zachowania Użytkowników w Portalu:
  – Hotjar: Hotjar Ltd.
  – Google: Google, LLC
  c) marketing:
  – Google: Google, LLC
  – Facebook: Facebook, Inc.
  – MailChimp: The Rocket Science Group, LLC
  – GetResponse: GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
  – ManyChat: ManyChat, Inc.
  d) utrzymanie Portalu (hosting): home.pl S.A
  e) logowania się do Portalu z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z:
  – Facebook: Facebook Inc.
  – Google:  Google LLC
 8. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy świadczenia Usług, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 9. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Portal zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych
 10. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku
  z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Portalu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

X
ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Usług oferowanych przez Portal. Portal umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Portalu zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
2. Do umowy świadczenia Usług produktów w Portalu stosuje się odpowiednie prawo. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Portalu.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
5. Total Clean zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
6. Wszelkie zamieszczone w Portalu znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Obszar sprzątania

Zamów sprzątanie

Dane firmy:
ForPage Sp. z o. o. Sp. k.
Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa, Polska
KRS: 0000810186
NIP: 7010951545
REGON: 384679758